Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności strony internetowej Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze www.okfgora.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się dokumenty multimedialne, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 • Nie wszystkie zamieszczone na stronie internetowej publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo.
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono tylko w formie graficznej.
 • Pliki do pobrania nie są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB, SHIFT+TAB, ENTER ;
 2. Wprowadzono ułatwienia dostępu: powiększ tekst, zmniejsz tekst, skala szarości, wysoki kontrast, kontrast ujemny, jasne tło, podkreślone odnośniki, czytelna czcionka. Dzięki temu materiały dostępne na stronie są czytelne dla osób z problemami narządu wzroku;
 3. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magda Gajdamowicz, tel. 65 543 25 03, e-mail: biuro@okfgora.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stadion miejski ul. Sportowa 1

Wejście do budynku i obszar kontroli

 1. Do budynku można się dostać schodami (2 stopnie), bądź podjazdami dla osób niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką.
 2. Budynek posiada jedną kondygnację z osobnymi drzwiami do części
  • administracyjnej OKF,
  • świetlicowej,
  • sanitarno – szatniowej kompleksu sportowego ORLIK 2012.
 3. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.

Opis dostępności.

 1. Korytarze w budynku są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim .
 2. W budynku znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak schodów w budynku.
 4. W budynku nie ma szatni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań

W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Parking przed budynkiem pokryty jest kostką brukową, nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z parkingu na podjazd dla osób niepełnosprawnych możliwy jest po pokonaniu krawężnika (4 cm).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Basen miejski ul. Mickiewicza 4

Wejście do budynku i obszar kontroli

 1. Na terenie basenu miejskiego znajduje się budynek, który posiada jedną kondygnację.
 2. Do budynku można się dostać schodami (8 stopi), bądź podjazdem dla osób niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką.

Opis dostępności

 1. Pomieszczenia w budynku dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich .
 2. Stanowisko kasowe przy wchodzeniu i wychodzeniu zostało dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.
 3. Brak schodów w budynku.
 4. W budynku znajduje się przebieralnia i łazienka dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku znajduje się przebieralnia dla matki z dzieckiem.
 6. Na teren niecki basenowej możliwy jest wjazd wózkiem inwalidzkim przez bezprogowy brodzik.
 7. Poruszanie się po terenie basenu oraz wejście do budynku umożliwiają chodniki z kostki brukowej.
 8. Bezpośrednio przy niecce basenowej znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań

W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Parking przed budynkiem pokryty jest kostką brukową, posiada jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystujący.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Dolnośląski Delfinek ul. Szkolna 2

Wejście do budynku i obszar kontroli

 1. Wejście do budynku wyposażone w dwoje przeszklonych drzwi.
 2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
 3. Budynek posiada jedną kondygnację.

Opis dostępności

 1. Pomieszczenia w budynku dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich .
 2. Brak schodów w budynku.
 3. Niski blat przy stanowisku kasowym przy wchodzeniu i wychodzeniu został dostosowany dla osób na wózkach.
 4. Przejście do przebieralni z możliwością otworzenia barierki (bramki) na czas przejazdu wózka inwalidzkiego.
 5. W budynku znajduje się przebieralnia i łazienka dla osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku znajduje się przebieralnia dla matki z dzieckiem.
 7. Na terenie basenu dla osób z niepełnosprawnościami są dostępne dwa wózki inwalidzkie umożliwiające transfer po basenie.
 8. Na teren hali basenowej możliwy jest wjazd wózkiem inwalidzkim przez bezprogowy brodzik.
 9. Bezpośrednio przy niecce basenowej znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań

W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, który posiada jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z parkingu na chodnik prowadzący do wejścia możliwy jest po pokonaniu obniżonego krawężnika.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystujący za wyjątkiem hali basenowej.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Hala sportowa Olimpia ul. Zielona 9a

Wejście do budynku i obszar kontroli

 1. Budynek posiada dwa wejścia na bocznej ścianie budynku. Pierwsze wejście nie jest dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich (do budynku można się dostać tylko schodami). Drugie wejście jest dostępne dla osób na wózkach z poziomu powierzchni, szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
 2. Budynek posiada dwie kondygnacje.

Opis dostępności

 1. Pomieszczenia w budynku dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich .
 2. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku znajdują się szatnie niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku hali znajdują się schody, które prowadzą do salek gimnastycznych zlokalizowanych na drugiej kondygnacji budynku.
 5. W budynku znajduje się schodowy dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań

W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, który posiada jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z parkingu na chodnik prowadzący do wejścia możliwy jest po pokonaniu obniżonego krawężnika.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.