KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze jest OKF z siedzibą przy ul. Sportowej 1, 56-200 Góra, tel. 65-543-25-03, e-mail: okfgora@wp.pl, reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze powołał Inspektora ochrony danych, kontakt do inspektora; e-mail biuro@okfgora.pl, tel. 65-543-25-03.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i lit. e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g, RODO tj.: wypełnienie obowiązków prawnych; realizacja umów; zgoda osoby, której dane dotyczą,: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa członkowskiego.
 5. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie OKF mogą być wyłącznie podmioty i inne organy publiczne, które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w tym umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa.
 8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawa.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w OKF podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.
 12. W sytuacji, gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.
 13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.